علامت در روز (لوزی)ید ک کشی 2016-05-02T08:53:52+04:30

علامت در روز (لوزی)

علایم کمک ناوبری در روز جهت مشخص نمودن سمت عبور ایمن شناورها،عملیات لنگر اندازی،لایروبی،غواصی و غیر مورد استفاده قرار میگیرد.